BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Principper bag energineutralitet

Som hjælp til de fem konkurrerende teams forståelse af principperne og kravene bag energineutralitet og det underliggende krav om mindst samme kvalitet og anvendelighed for eksporteret energi fra matriklen som for importeret energi fra det omliggende energisystem, blev der udarbejdet et sæt spørgsmål og svar.

Et enkelt projekt begav sig ud i at foreslå ændrede primærenergifaktorer for hhv. importeret og eksporteret energi.

Da de udarbejdede spørgsmål og svar giver en god forklaring på, hvorledes BOLIG+ kravet om energineutralitet skal forstås, gengives her de oprindelige spørgsmål og svar. Konkurrencens gennemførelse og dommerkomiteens betænkning har ikke givet anledning til justering af hverken spørgsmål eller svar. Disse gengives derfor nedenfor:

 

Kan et solcelleanlæg på bygningen medregnes i energineutraliteten i BOLIG+ konceptet?
Ja det kan det godt, forudsat, at selve bygningen kan klare energikravene til LE1 uden brug af solceller, således at solcellerne bidrager til at klare "gabet" fra LE1 til energineutralt - inkl. et angivet forbrug på ca. 2000 kWh (endte med 1700 kWh pr lejlighed for 100 m2 med 3 beboere – red.) til drift af apparater m.v. i hver bolig.

Kan et solcelleanlæg placeret på nabogrunden medregnes i energineutraliteten i BOLIG+ konceptet?
Nej det kan det ikke. I det danske bygningsreglement regnes nettoenergiforbrug ud pr. matrikel. Et solcelleanlæg på nabogrunden vil derfor skulle medregnes i nettoenergiforbruget ved bebyggelse af denne grund.

Kan investering i vindmølleandele fra vindmøller uden for matriklen medregnes i energineutraliteten i BOLIG+ konceptet?
Nej det kan det ikke, da kun vedvarende energi produceret på matriklen kan medregnes ifølge bygningsreglementet. Ydermere er BOLIG+ et bygningskoncept, som tilstræber at udvikle og introducere energineutrale boligbyggerier ved en gennemtænkning af hele byggeprocessen - energineutraliteten er derfor beregnet for bygningen inden for matrikelgrænsen.
Investering i vindmølleandele er en god ide, som vi gerne ser af miljø- og klimahensyn, men som må henregnes som det, det er, nemlig en investering, som ikke påvirker beregninger af energineutraliteten i BOLIG+.

Kan køb af ”grøn strøm” dokumenteret ved leverance af oprindelsescertifikater medregnes i energineutraliteten i BOLIG+ konceptet?
Nej det kan det ikke. Kun vedvarende energi produceret på matriklen kan medregnes, da BOLIG+ konceptet er udviklet til den energineutrale bolig. Desuden vil en eventuel leverance af ”grøn strøm” ikke reducere hverken energiforbrug eller klimapåvirkning, da begrebet "grøn strøm" som oftest blot flytter om på eksisterende leverancer af elektricitet mellem kunder. 

Kan brændeovne eller pillefyr fyret med CO2 neutralt træ medregnes i energineutraliteten i BOLIG+ konceptet?
BOLIG+ konceptet handler om energineutralitet - ikke om klimaneutralitet. Fyring med principielt CO2 neutralt træ vil derfor blive indregnet som forbrugt energi ud fra energiindholdet i kWh pr. kilo træ ganget med antallet af indfyrede kilo træ.
 

Kan et solvarmeanlæg medregnes i energineutraliteten i BOLIG+ konceptet?
Ja et solvarmeanlæg til det varme vand og en del af opvarmningen kan med fordel opsættes i et BOLIG+ byggeri. Installation af solvarme er ikke omfattet af konceptets krav om, at bygningen i sig selv skal opfylde LE1 kravene uden brug af solceller.

Kan en varmepumpe drevet af solceller på matriklen og forsynet med energi fra f.eks. fjordvandet ud for matriklen medregnet i energineutraliteten i BOLIG+ konceptet?
Så længe varmepumpen står på matriklen, så kan energi udtrukket af fjordvand eller jordvarme medtages. Der medregnes kun den el, som varmepumpen bruger, i den totale energiberegning. For forsyningen med solcelle-produceret el gælder fortsat, at dette først må medregnes for at dække "gabet" mellem LE1 til energineutralitet for at sikre BOLIG+ konceptet.

Kan solceller placeret uafhængigt af bygningen, men inden for matriklen (f.eks. på skure og udhuse el. lign.), medregnes i energineutraliteten i BOLIG+ konceptet?
Ja, selv om vi helst ser, at især solcelleproduktionen indplaceres bygningsintegreret, så kan der også medregnes solcelleproduceret el produceret fra anlæg andre steder på matriklen.
 

Hvis man nu opvarmer bygningen/det varme vand med fjernvarme fra returløbsledningen, og således stort set ikke belaster fjernvarmesystemet, da lavere returtemperatur næsten udelukkende forbedrer energieffektiviteten på kraftvarmeværket med samme værdi, som aftaget i boligerne, hvor megen energimæssigt højkvalitets strøm skal man så aflevere til el-nettet for at modsvare den forbrugte lavkvalitets fjernvarme?
Såfremt en valgt løsning i princippet både bidrager positivt til bygningens energiforbrug og bidrager positivt til en optimering af det omliggende energisystem, så kan denne løsning anvendes.

Vælges en løsning, hvor energien som forbruges i bygningen har en væsentlig lavere kvalitet end energien, som leveres tilbage til de omgivende energisystemer, så skal dette forhold undergives en beregning med udgangspunkt i energistrømmenes energikvalitet og anvendelighed. 

Der er endnu ikke udviklet retningslinjer for denne beregning.

Hvis man i vinterperioden anvender lavkvalitets fjernvarme fra returløbsledningen til opvarmning af boliger og det varme vand, og returnerer fjernvarme til fjernvarmenettet med en højere temperatur fra solfangere om sommeren, hvorledes skal sammenhængen mellem den højere energikvalitet men lavere anvendelighed af afleveret energi end modtaget energi beregningsmæssigt afvejes?
Såfremt en valgt løsning i princippet både bidrager positivt til bygningens energiforbrug og bidrager positivt til en optimering af det omliggende energisystem, så kan denne løsning anvendes.
 

Vælges således en løsning, hvor der skal ske en afvejning mellem energikvalitet og anvendelighed, så skal der foretages en beregning af den energimæssige balance i forhold til det stillede krav om energineutralitet, hvor eksporteret energi skal have mindst samme energikvalitet og anvendelighed som importeret energi.

Der er dog endnu ikke udviklet beregningsforudsætninger for en sådan løsning.

 

Søren Dyck-Madsen – februar 2012