BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Identifikation af bindinger

 Jo flere aktører der er på banen i en opgaveløsning, desto vigtigere er det at rammebetingelserne er afklaret fra starten. I udviklingen af et svar på BOLIG+ udfordringen var der i første fase fokus på 4 kategorier af rammebetingelser:

1: BOLIG+ energikrav: Tolkning af krav. Spilleregler. Hvor stor er udfordringen? Energiingeniørerne kom tidligt på banen og kortlagede den energimæssige udfordring i BOLIG+ etageboligbyggeri. Det foreløbigt estimerede energibehov og den modsvarende mulige energiproduktion på huset blev meget pædagogisk illustreret med lagkagefigurer og søjlediagrammer. Gabet imellem energibehov og den umiddelbart mulige egenproduktion var væsentligt. Udfordringen stod klart frem for alle omkring bordet.

11 Figur de energimaessige udfordringer

Figur viser de energimæssige udfordringer.


2: Økonomi:
Kortlægning af budgetrammer – for henholdsvis lavenergiklasse 1 hus (i dag BR15) og for særlige BOLIG+ tiltag. Afklaring af honorar og fordeling i teamet i konkurrencefase og under udførelse. Konkurrencens spilleregler giver 850 kr./m2 til særlige BOLIG+ tiltag ved valg af fjernvarme og 1.300 kr./m2, hvis opgaven løses uden fjern varme. Økonomiske estimater - udført allerede inden første workshop – viser, at vi har 9.200 kr./m2 ekskl. moms til håndværkerudgifter til lavenergihuset (9.950 kr./m2 hvis estimeret udgift til kælder ekskl. pælefundering medregnes.), og at det ikke er muligt at løfte det til BOLIG+ standard inden for den økonomiramme, der er koblet på fjernvarmeløsningen.

3: Volumenstudier: Hvorledes kan 7000 m2 etagebyggeri placeres inden for lokalplanens maksimale volumen? Byggefeltets orientering og form i forhold til solen? Med udfordringen i tankerne søges der vilkårligt efter tagflader, der kan belægges med solceller. Her springer det straks i øjnene, at lokalplanens volumen mod fjorden slutter med et 10 etager højt ”tårn”, som vil kaste skygge over taget på den bagvedliggende længe, der kun er 6 etager høj.

4: Kontekst: Registrering af markante og typiske byggerier i nabolaget – særligt havnefronten - broer, siloer, boliger, kajkanter og skibe. Huset vil stå i en maritim kontekst præget af industrielle havneanlæg, nyopskudte boligbyggerier, jernbanebroen over Limfjorden og udgør samtidig afslutningen på bebyggelsen – ”Mellem broerne”.

Lars Kvist, januar 2016