BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Arkitektur 

Arkitektonisk kvalitet i BOLIG+

Energirigtig arkitektur har ikke et særligt udtryk eller en given form – da forudsætningerne for at bygge energirigtigt dels knytter sig til de øvrige forudsætninger, og dels kan ændre sig fra en kontekst til en anden.

Dette kommer til udtryk i det femte BOLIG+ dogme, der vedrører arkitektonisk kvalitet og sammenhæng med lokal kontekst:

- BOLIG+ boligen skal udtrykke sammenhæng mellem form og konstruktion og besvare funktionelle og energimæssige krav på overbevisende måde.

- BOLIG+ boligen skal sammentænkes med omgivelserne i et formsprog, der holder over tid og samtidig udtrykker den tid, som byggeriet bliver til i.

- Infrastrukturelt skal BOLIG+ boligen planlægges med afsæt i de forsynings-, aflednings- og transportforhold, som er relevante i de områder, hvor BOLIG+ opføres. 

I BOLIG+ omfatter arkitektoniske kvalitet, at de øvrige fire dogmer løses således, at BOLIG+ arkitekturen bliver en syntese af  alle de funktionelle, æstetiske, energimæssige, økonomiske og tekniske forudsætninger, som er beskrevet i BOLIG+ programmet. 

Som sådan blev BOLIG+ projekterne i konkurrencen i Aalborg vurderet. De fem konkurrenceforslag til BOLIG+ konkurrencen varganske forskellige, og lå i to grupperinger: den ene gruppe, der var kendetegnet ved ”tekniske” energikoncepter (projekterne 2 og 3), og den anden gruppe, der var kendetegnet ved ”arkitektoniske” energikoncepter (projekterne 1, 4 og 5).

Det stod hurtigt klart, at de ”tekniske” koncepter ikke havde de mange arkitektoniske pointer og kvaliteter – mens de ”arkitektoniske” koncepter var karakteriserede ved en vis ”blindhed” over for tekniske, økonomiske og lokalplanmæssige realiteter. Dommerkomiteen læste dette som, at de integrerede designprocesser mellem byggeriets rådgivere stadig i 2009 voldte væsentlige kulturelle udfordringer, samt at lokalplanens krav var vanskelige at overholde.

 

 

Ser man de fem projekter på en arkitektfaglig skala, kan man sige, at den ene ende af skalaen blev beskrevet i projekt nr. 5, der havde en meget bred og kreativ tilgang til energibegrebet og lod dette få et meget karakteristsik arkitektonisk udtryk– mens den anden ende af skalaen blev beskrevet i projekt nr 3, et energioptimeret design, hvor prioriteringen af energiproduktion og -lagring afstedkom et meget anderledes og ekspressivt arkitektonisk udtryk.

Ingen af de fem koncepter fuldt formåede at løse udfordringen: at syntetisere energihensyn, funktion, æstetisk, økonomi og teknik til fulde. Men projekt 2, som overholdt de tre skarpe krav til areal, energi og økonomi, var også det, som kom nærmest syntesen, og som derfor vandt konkurrencen. Det projekt var udviklet af TEAM+. 

”Vinderforslaget er illustration af, hvor simpel løsningen af denne opgave kan være – forbavsende simpel, da opgavens kompleksitet i et vist omfang indstifter en forventning om noget mere banebrydende” (uddrag fra dommerbetænkningen).

DOWNLOAD DOMMERBETÆNKNING

 

Vinderprojektets grundidé

Vinderteamet udtrykker, at "kravet til fremtidens ressourcebevidste byggeri kan opfyldes i samspillet mellem globale og lokale løsninger og udtrykkes i en glokal arkitektur eller ny regionalisme. Det sker ved at kombinere den stedspecifikke løsning med den generelt anvendelige og "overførbare". Dualiteten i act-think-global-local-tankegangen udviskes og udfoldes i én glocal, handlingsorienteret strategi."

Opskriften på at levere et BOLIG+ projekt kan formuleres i én sætning: "Gode, gennemlyste og fleksible boliger i en kompakt, velisoleret og tæt bygningskrop orienteret og formet, så bygningens overflade modtager mest muligt solenergi, virker solafskærmende og er forsynet med den nødvendige teknik for maksimalt udbytte af koblingen mellem brugeradfærd, passive virkemidler, solenergi og den lokale, fossile energiforsyning (synergi)." (uddrag fra dommerbetænkningen).

Med udgangspunkt i denne formulering iværksætter forslagsstillerne en totrinsstrategi, "der kombinerer den globalt / generelt anvendelige løsning med den lokale / kontekstspecifikke løsning".