BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

En bygbar økonomi i BOLIG+

BOLIG+ konkurrencens sjette dogme – at byggeriet skulle kunne opføres med en normal byggeøkonomi var stillet af flere årsager. Først og fremmest fordi det ikke var muligt at opnå tilskud til selve opførelsen af BOLIG+ byggeriet. Men også fordi spredningseffekten af BOLIG+ konceptet ville blive meget større, hvis det allerede med første projekt viste sig, at det kunne bygges til normal økonomi.

 

Kun et konkurrenceforslag overholdt økonomikravet

På trods af dette ganske håndfaste økonomikrav, så viste det sig, at to forslag havde gennemført en økonomiberegning af deres forslag, mens kun ét forslag kunne sandsynliggøre, at dette forslag kunne opføres inden for den fastlagte økonomiramme.

Tre af forslagene havde slet ikke gennemført et egentlig økonomioverslag af deres forslag for at eftervise bygbarheden under de givne økonomiske rammer.

For to af forslagene konkluderede dommerkomiteen, at der ville være en meget begrænset sandsynlighed for at forslaget kunne overholde den økonomiske ramme, og for et tredje forslag foretog dommerkomiteen ingen efterregning af forslagets økonomi, idet forslaget overskred ganske mange af de øvrige betingelser væsentligt. 

Det ene af de to forslag med en økonomiberegning havde foretaget en økonomiberegning efter V&S prisbøgerne for en standardkonstruktion. Under hensyn til regnefejl og en betydeligt mere kompliceret udformning vurderede dommerkomiteen, at heller ikke dette forslag havde en rimelig sandsynlighed for at kunne overholde økonomikravet.

Det sidste og vindende forslag havde derimod redegjort ganske anderledes detaljeret for overholdelsen af den økonomiske ramme for konkurrencen. Dette var blandt andet sket gennem valg af en præfabrikeret kassetteløsning, hvor der var fremlagt et færdigforhandlet økonomisk tilbud fra den involverede producent Bau-How. Dommerkomiteen vurderede det sandsynligt, at dette forslag kunne opføres inden for konkurrencens økonomiske rammer.

 

Konkretisering af projektets økonomi

Ved konkretiseringen af vinderprojektet blev konceptet med præfabrikerede bygningselementer produceret af Bau-How i Letland og sejlet til Aalborg udskiftet med et koncept baseret på højstyrkebeton elementer. 

Dette skete forholdsvis tidligt i projektet og har medført, at der ikke er gennemført en yderligere konkretisering med medfølgende økonomiberegning på den prissatte præfabrikerede løsning. En sådan eftervisning af konkurrenceforslagets prissætning havde ellers været ønskeligt både for selve BOLIG+ konceptet og under hensyn til, at en del lavenergi- eller plusenergibygninger faktisk opføres med især importerede tyske præfabrikerede bygningselementer.  

Til gengæld er der regnet en hel del på økonomien efter skiftet til anvendelse af højstyrkebeton elementer. Denne økonomi har desværre ikke vist sig helt så bygbar. 

Da vinderprojektet endeligt blev helt opgivet – også på grund af tidernes ugunst for salgspriser for nye boliger uanset den attraktive beliggehed ved Limfjorden kan BOLIG+ desværre ikke mere direkte anvendes som eksempel på, at der kan stilles meget høje krav om energineutralitet til etageboligbyggeri, med fortsat fastholdelse af en bygbar økonomi.

Søren Dyck-Madsen, februar 2011