BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Den u-gennemskinnelige del af klimaskærmen

Den primære funktion af selve bygningskroppen er, udover at beskytte mod vind og vejr, at isolere bygningens indre fra omgivelserne og på den måde minimere varmetabet fra bygningen. 

Tyngden af bygningskroppen (inden for isoleringszonen) giver en større eller mindre varmelagringseffekt og er således medvirkende til at udjævne temperatursvingninger og dermed behovet for tilført eller fjernet energi, hvis det tillades at indetemperaturen svinger.

Hvis bygningen har en stor masse eller benytter andre varmelagringsteknikker som fx faseskiftende materialer, som kan opvarmes og afkøles og der tillades store udsving af indetemperaturen i løbet af et døgn eller en lidt længere periode, er det muligt at reducere energiforbruget til opvarmning eller køling af bygningen.

For store udsving af indetemperaturen er dog ikke acceptable af hensyn til det termiske indeklima.

De fem konkurrerende hold har valgt forskellige tilgang til opbygning af klimaskærmen, men fælles for dem alle er en meget høj isoleringsevne, hvilket viste sig nødvendigt for samlet set at kunne overholde BOLIG+ kravet om energineutralitet inkl. det private el-forbrug. 

I nedenstående tabel findes en oversigt over arealer og arealvægtede U-værdier for ydervægge, gulve/terrændæk og tage i de fem forslag.

tabel

U-værdierne for alle konstruktionerne i BOLIG+ forslagene ligger væsentligt under de maksimalt tilladelige værdier jf. BR2008 – hvilket er helt nødvendigt for dels at overholde kravet til Lavenergiklasse 1 samt om energineutralitet. Desuden ligger de fem forslags dimensionerende transmissionstab for den ugennemskinnelige del af klimaskærmen mellem 3,0 og 4,7 W/m², hvilket skal ses i sammenhæng med kravet i BR2008 på 8 W/m² for bygninger i 3 etager eller mere. I BR2010 kravet til +3 etagers bygninger strammet til 6 W/m² for lavenergiklasse 1 og til 5,7 W/m² for bygninger som skal overholde kravene til Bygningsklasse 2020. Klimaskærmen i alle BOLIG+ forslagene er således betydelig bedre isoleret en mindstekravet i BR2010.

Tæthed
Tre hold (1, 2, 3) arbejder med forudsætning om en meget tæt klimaskærm – infiltration på 50-65 % af den maksimalt tilladelige infiltration i BR2008 (samme krav i BR10 til standardbygninger). Hold 1 og 2 med den samme, høje tæthed i hele bygningen, hvorimod hold 3 antager et højere luftskifte i trapperne. Hold 4 forudsætter en klimaskærm med en tæthed svarende til mindstekravet i BR2008 samt med et højere luftskifte i trapperne. Hold 5 forudsætter mekanisk ventilation med undertryk i hele bygningen, hvorfor infiltrationen regnes som en del af den mekaniske ventilation. Hold 5 arbejder med en høj mekanisk ventilationsrate på 0,83 l/m² pr. sek, svarende til ca. 1,4 luftskifte pr. time. 

 

Kim B. Wittchen, august 2012