BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Fleksibelt energiforbrug

Det er det energipolitiske mål, at den danske energiforsyning for el og opvarmning i 2035 udelukkende skal være baseret på vedvarende energi. Det betyder, at den danske energiforsyning primært vil blive baseret på fluktuerende energikilder som vind, sol og bølgeenergi. I den forbindelse er det ambitionen, at bygninger skal hjælpe med til at stabilisere energiforsyningen.

I dag bliver energi primært produceret i forhold til det aktuelle behov, men i 2035 bliver det i højere grad nødvendigt at søge tilpasning af forbruget i forhold til, hvor meget energi der generelt bliver produceret og forbrugt i energinettet. 

For at gennemføre omlægningen af energisystemet er det intentionen, at bygningers energiforbrug primært skal baseres på el og fjernvarme, samt at privattransport primært sker ved hjælp af elbiler. Opvarmning af bygninger skal således enten ske via fjernvarme eller varmepumper. Men mange varmepumper og elbiler kan lede til overbelastning af de lokale elnet, som så enten skal forstærkes, eller elforbruget skal udjævnes ved, at så meget af elforbruget som muligt styres intelligent. Intelligent styring kan f.eks. sikre at elbiler ikke oplades, og varmepumper ikke kører mellem kl. 17 og 19 på hverdage, hvor det største elforbrug forekommer i det danske elnet – den såkaldte kogespids. Dette kaldes Smart Grid. Herved kan behovet for meget dyre forstærkninger af elnettene reduceres. 

For at virke stabiliserende på elnettet skal dele af elforbruget i bygninger kunne udjævnes og/eller forskydes i tid. En sådan udjævning/forskydning kræver et lager, hvilket i bygninger primært betyder termisk lagring. Se også Samspil mellem bygning og energisystem

I BOLIG+ konkurrencen blev der ikke direkte stillet krav om, at bygningen skulle hjælpe med til at stabilisere den lokale energiforsyning. Dog vil kravet i BOLIG+ dogme 1 om mindst samme anvendelighed og kvalitet af eksporteret energi som importeret energi trække i samme retning som et direkte krav. BOLIG+ dogme 5 siger endvidere: infrastrukturelt skal BOLIG+ boligerne planlægges med afsæt i de forsynings-, aflednings- og transportforhold, som er relevante i det område, hvor boligerne opføres. Fleksibelt energiforbrug er således i dag kun et indirekte BOLIG+ krav, men det er sandsynligt at fleksibelt energiforbrug vil blive nødvendigt for at nå de energipolitiske mål i Danmark.

Overordnet set bidrager alle konkurrence-forslag til at stabilisere elnettet, idet der i alle forslag er anvendt solceller, hvis produktion typisk er ude af fase med vindenergi, der forventes at blive den dominerende energiform i fremtidens elforsyning.

I de to forslag, der anvender fjernvarme til opvarmning, er det ikke bygningen direkte, der medvirker til at stabilisere energiforsyningen, det er selve fjernvarmesystemet, der er den stabiliserende faktor. Det skyldes, at fjernvarmesystemer kan anvende de fleste primære energiformer til varmeproduktion, herunder aftage overskudsel fra vindmøller og lagre den som varme i centrale beholdere til perioder med mindre energiproduktion i energisystemet. 

For at selve bygningen i forbindelse med en varmepumpe kan virke stabiliserende for elnettet, er det nødvendigt, at der er et termisk lager i bygningen f.eks. i form af en større beholder, tunge (beton) gulvarmesystemer eller faseskiftende materialer. Et forslag indeholder en vandbeholder på 40 m³, et andet hold anvender en 720 liters beholder med faseskiftende paraffin, som ifølge holdet svarer til en 12 m³ vandbeholder. De tre hold, der anvender gulvvarme, foreslår trægulve oven på etageadskillelser i beton. Det er dog ikke muligt ud fra beskrivelserne at vurdere, om denne beton er termisk aktiv og dermed kan virke som lager i forbindelse med fleksibelt energiforbrug, - men muligheden er til stede. 

Selvom fleksibelt energiforbrug ikke var en del af konkurrence-kravene beskriver to hold, hvordan deres design kan medvirke til at stabilisere elforsyningen.