BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Lokalitet og Miljø (uddrag fra lokalplanen)

Omgivelser 

Nørresundby er opstået på sydsiden af Skansebakken på en langstrakt, smal flade mod Limfjorden. Skansebakken rejser sig op til 40 meters højde bag området. Landskabet er et resultat af istiden og er præget af to træk: Store, flade sletter samt bakker, der rejser sig over sletterne. Sletterne er tidligere havbund, mens bakkerne i Aalborg og Nørresundby er højtliggende kridtbakker. Indvinding af kridt og ler i bakkerne har sat tydelige spor i landskabet og har spillet en central rolle i den tidlige industrialisering af byerne.

Lokalplanområdet ligger neden for bakken umiddelbart vest for Limfjordsbroen og brolandingen i Nørresundby. Øst for området findes et blandet byområde med boliger langs Vesterbrogade, mens der langs Mellem Broerne er både ny boligbebyggelse og boliger i det tidligere Hotel Royal.

Nordøst for lokalplanområdet ligger den historiske bymidte i Nørresundby med handelsliv og tæt, bymæssig bebyggelse. Gadestrukturen i bykernen er opstået over en lang periode fra 1100-tallet frem til 1800-tallet, hvor Nørresundby udviklede sig markant. Byen har været udsat for voldsomme brande, først i 1791 og siden i 1865, hvor hele den centrale bydel nedbrændte.

Den nuværende bebyggelse i bykernen daterer sig derfor fra 1865 og frem. Nord for lokalplanområdet er der boligbebyggelser i form af karrébebyggelser. Bagved rejser Skansebakken sig med kirken umiddelbart nord for rundkørslen ved Vestergade - Slagterivej - Kirkegade.

Vest for området og jernbanen ligger Søvangen og Lindholm Strandpark. Her er fjordlandskabet mere slynget og naturpræget i forhold til strækningen Mellem Broerne, hvor det har form af en snorlige havnekaj med faste belægninger.

 

Konkurrenceområdet

Konkurrenceområdet var beliggende direkte ud til Limfjorden ved Nørresundbys havnefront på strækningen mellem Limfjordsbroen og Jernbanebroen og er en del af den tidligere Kosangasgrund. Nærheden til og kontakten med fjorden var et væsentligt karaktertræk ved projektet, som man gerne så udnyttet i konkurrenceforslagenen, både herlighedsmæssigt og også energimæssigt. Mod nord og øst lå Slagterigrunden. Hele området var efter nedrivning af byens gamle andelsslagteri og med baggrund i lokalplan 12-072 under omdannelse til en helt ny og centralt beliggende bydel.

Det overordnede mål for området var, at det skulle omdannes til et tilgængeligt og oplevelsesrigt byområde med markant, nutidig bebyggelse og uderum af høj kvalitet. Bebyggelsesstrukturen i lokalplanen skulle følges. Strukturen skabte rammerne for nogle varierede og attraktive uderum, og differentieringen af uderummene medvirkede ligeledes til at definere bebyggelsens forskellige områder, som skulle rumme både erhverv og boliger. Generelt blev der lagt vægt på en blanding af byfunktioner som boliger, butikker, liberale erhverv, restauranter, institutioner og publikumsorienterede virksomheder samt rekreative formål.

Visionen for områderne langs fjorden var, at de skulle udvikles til et rekreativt forbindelsesområde for hele byen og muliggøre passage for bløde trafikanter gennem lokalplanområdet i både øst-vestlig og nord-sydlig retning. Samtidig var det et væsentligt formål med lokalplanen, at området som helhed ville få en sammenhængende grøn karakter og en velfungerende trafikal betjening og tilstrækkelige muligheder for parkering i området.