BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Dokumentation af energineutralitet

Her beskrives kravene til dokumentation af at en bygning overholder BOLIG+ kravene om energineutralitet. Konkurrencedeltagerne blev bedt om at fremvise denne dokuemntation for hvert deeres forslag. Dokumentationen af bygningens og installationernes energimæssige ydeevne (inklusive vedvarende energi) sker ved indlæsning af beregningsresultater gennemført med Be06 programmet version 4.8.11.14. Dokumentation for overholdelse af det overordnede energikrav sker ved brug af BOLIG+ toolkittet. Inddata til disse beregninger og resultaterne er en vigtig del af dokumentationen. 

Det var endvidere et krav i BOLIG+ konkurrencen, at:

Datablade for de valgte komponenter, principskitser og diagrammer skal vedlægges for at yde tilstrækkelig dokumentation for den energimæssige ydeevne, inklusive funktionsbeskrivelse og ydelse.

Hvis ikke hele bygningen og dens installationer kan beregnes med Be06, skal bygningskroppen og de basale installationer beregnes med Be06, og den resterende del af dokumentationen skal give som inddata i BOLIG+ toolkittet. 

Energibesparende eller -producerende udstyr, som ikke kan beregnes med Be06, kan beregnes med andre anerkendte værktøjer. De nødvendige grunddata (klimadata, brugsmønstre, osv.) for at kunne gennemføre disse beregninger findes i BOLIG+ toolkittet. Hvis der blevbenyttet beregninger uden for Be06, havde dommerkomiteen kompetence til at indkalde eksperter, der kan verificere at beregningerne og resultaterne er valide, og at forbedringen af den energimæssige ydeevne er af en acceptabel og sandsynlig størrelse.

Resultater fra beregninger gennemført i eksterne programmer skal indlæses i BOLIG+ toolkittet for at verificere energineutralitet. Dokumentationen for eksterne beregninger skal vedlægges og vil ligeledes være genstand for en ekspertvurdering. Eksperternes vurdering med hensyn til eksterne beregninger kan ikke diskuteres eller ankes. 

Der tages forbehold for eventuelle fejl i Be06+ toolkittet, der kan føre til et forkert resultat i forbindelse ved beregningen af energineutraliteten. Brugerne af BOLIG+ toolkittet anbefales selv at vurdere, om de fremkomne resultater er realistiske. 

Projektet skal, hvor intet andet er nævnt, overholde gældende danske regler og standarder. 

 

BE06 og TOOLKITTET

Be06

Be06 var på konkurrencetidspunktet det officielle værktøj til vurdering af, at en projekteret bygning overholder Bygningsreglementets regler om energimæssig ydeevne (energirammen). Be06 er nu erstattet af Be10.

Det er nødvendigt at vise, at en kommende bygning holder sig inden for energirammen for at kunne opnå en byggetilladelse. Be06 blev desuden benyttet til at beregne, om en kommende bygning overholdt kravene for at blive klassificeret som lavenergibyggeri jf. lavenergiklasse 1, hhv. lavenergiklasse 2 jf Bygningsreglement 2008. 

I Be06 blev der benyttet følgende internationale standarder:

 • Varmebehovet beregnes i henhold til prEN ISO 13790:2005, som bygger videre på EN 832 og EN ISO 13790.
 • Kølebehovet beregnes i henhold til prEN ISO 13790:2005.
 • Varmetabet fra rør, beholdere, fjernvarmevekslere, ventilationskanaler, -aggregater og lignende angives i henhold til DS 452. Varmetabet fra rør beregnes i henhold til prEN 15316 part 2.3 og part 3.2.
 • Kedler beregnes som specificeret i prEN 15316 part 4.1 metode II og part 3.3. 
 • Beregningen af varmepumper sker ifølge relevante dele af prEN 15316 part 4.2, idet denne standard dog som udgangspunkt specificerer en metode, hvor et helt år beregnes samlet. 
 • Beregning af bidraget fra solvarme, herunder bidraget til rumopvarmning specificeres på baggrund af prEN 15316 part 4.3.
 • Beregning af solceller følger prEN 15316 part 4.6. 

Bruttoetageareal – det opvarmede areal

Bygningens opvarmede etageareal beregnes som beskrevet for etagearealet i BR08, kapitel 2.1, stk. 2. For bygninger med mekanisk kølig antages det, at det opvarmede og det klimatiserede etageareal er ens. Yderligere detaljer må findes i bygningsreglementet.

Areal af vinduer og yderdøre

Transmissionsarealet, A beregnes som beskrevet i DS 418. 

Lavenergiklasse 1

I Bygningsreglementet BR08 er det tilladte energiforbrug til opvarmning, ventilation, køling (virkelig og beregnet kølestraf), varmt brugsvand og el til bygningsdrift defineret. Det totale energiforbrug til en bygning i lavenergiklasse 1 (svarer ca. til lavenergiklasse 2015 jf. Bygningsreglement 2010) måtte således ikke overskride: 

hvor A er det opvarmede bruttoetageareal i bygningen.

Hver BOLIG+ bygning skal mindst overholde kravet til lavenergiklasse 1 uden produktion af elektricitet.

Overholdelse af kravet til en lavenergiklasse 1 bygning skal baseres på en BOLIG+ specifik beregning ved brug af Be06 eller et andet program som udnytter beregningskernen i Be06, og om nødvendigt suppleret med eksterne beregningsværktøjer. 

Der skal gennemføres en beregning for hver unik bygningstype. 

Resultatet af beregningen (REC i Be06s værktøjsbjælke – se nedenstående figur) indsættes i BOLIG+ toolkitttes faneblad LE1. Beskrivelsen fra Be06 af bygningen indsættes i LE1doc (DOC i Be06s værktøjsbjælke – se nedenstående figur). Hvis ikke alle beregninger kan gennemføres med Be06 kan besparelserne beregnes med andre anerkendte værktøjer og indsættes i LE1SupplHeat. Dette gøres på sammen måde, som det beskrives i det følgende for energineutralitet. Ved dokumentation af lavenergiklasse 1 kravet, er det ikke som i det følgende muligt at operere med resultater fra to beregninger – fx i forbindelse med isolerende skodder, som kun anvendes i fyringssæsonen. I stedet kan besparelsen ved denne foranstaltning findes ved at trække månedsværdierne fra de to kørsler med Be06 fra hinanden. Denne besparelse kan derefter sættes ind i LE1SupplHeat og på den måde medregnes. 

Dokumentation:

En Be06 model (XML-format) + toolkit for hver af de fremsendte BOLIG+ huse skal fremsendes til dommerkomiteen sammen med det øvrige krævede materiale 

Hvis et andet anerkendt program anvendes til beregning af specifikke løsninger, som ikke kan håndteres af Be06, skal der vedlægges dokumentation for det benyttede program, de udførte beregninger samt inddata til programmet. Hvis sæsonbesparelser findes ved anvendelse af en vinter- og sommer-beregning skal begge XML-filer vedlægges og de fremkomne besparelser dokumenteres.

Indetemperaturer

Rumtemperaturen skal i Be06-beregningerne vedr. energineutralitet (ikke for LE1) hæves fra 20 til 22 °C for at tage hensyn til det øgede opvarmningsbehov som følge af, at de fleste ønsker en højere rumtemperatur end 20 °C. Desuden sker det for bedre at kunne sammenligne det beregnede forbrug med det målte forbrug, når boligerne er opført og beboede.

Rumtemperaturen ændres i Be06 ved at gå ind under Rediger i Værktøjslinien øverst oppe og klikke på Temperaturer … og ændre Opvarm. fra 20 til 22.

Dokumentation:

Be06 beregning

Straf for overtemperaturer

Hvis der beregnes (Be06) en rumtemperatur over 26 °C, vil der blive udløst en overtemperaturstraf (strafkøling). Strafkølingen beregnes som det elforbrug, der er nødvendigt i et tænkt mekanisk køleanlæg med en effektivitet på 2,0 og en forøgelsesfaktor for vandudslag på 1 for at nedbringe rumtemperaturen til 26 °C. Elforbruget til dette fiktive køleanlæg bliver, lige som alle andre elforbrug, ganget med en faktor 2,5, inden den indgår i beregning af bygningens samlede energiforbrug. 

Strafkøling skal minimeres mest muligt og hvis muligt helt undgås ved udnyttelse af passende foranstaltninger (solafskærmning, naturlig ventilation, termisk masse, osv).

Dokumentation:

Be06 beregning.

Komfortvarme

Komfortvarme er fx gulvvarme i baderum eller opvarmning af rum, der benyttes til tørring af tøj inden for den opvarmede del af bygningen. Be06 kan ikke håndtere komfortopvarmning uden for opvarmningssæsonen. Varmebehovet til komfortvarme skal derfor beregnes særskilt og indtastes måned for måned i fanebladet SupplHeat i BOLIG+ toolkittet. Hvis komfortvarme udelukkende dækkes af solvarme, er det ikke nødvendigt at indtaste dette i BOLIG+ toolkittet, men så må komfortvarmen ikke indtastes som produceret energi i SupplHeat.

Dokumentation

Beregningen af energibehovet til komfortvarme skal dokumenteres. Hvis komfortvarmen dækkes udelukkende af solvarme skal solvarmeanlæggets ydelse til komfortopvarmning udenfor fyringssæsonen også dokumenteres.

Interne varmebidrag

Interne varmebidrag er defineret som tilskud fra personer, kunstig belysning og udstyr. Bidraget fra personer er defineret som 1,5 W/m², dog minimum 90 W og maksimum 360 W pr. bolig. 

 • Bidraget fra personer er defineret som 1,5 W/m², dog minimum 90 W og maksimum 360 W pr. bolig.  
 • Belastningen fra elforbrug skal beregnes manuelt eller i BOLIG+ toolkittet (faneblad UserPatterns) for at definere inddata til Be06.

Belastningen fra kunstigt lys og udstyr må ikke overskride 1725 kWh pr. år pr. bolig (for en 100 m² bolig med 3 beboere) og er defineret som 
  

Idet

grundlasten Qb = 560 kWh/år
den personafhængige belastning Qp. = 335 kWh/år pr. person
antal beboere i en bolig n
arealafhængig belastning Qa = 1.6 kWh pr. år pr. m²
bruttoetagearealet A

For fælles faciliteter (belysning på trapper og I fælleslokaler samt kollektiv ventilation osv) skal det aktuelle elforbrug beregnes og fordeles på de enkelte boliger..

Q indsættes i Be06 som inddata for udstyr. 

NB! I Aalborgprojektet betyder ovenstående, at der skal regnes med 180 personer – og at varmebelastningen som følge af elforbruget er 1,71 W/m2.

Dokumentation:

De interne belastninger er en del af beregningen af energirammen med Be06. 

Brug af elektricitet og udstyr er dog ikke en del af det samlede energiforbrug, som skal ligge indenfor kravet til lavenergiklasse 1. Det vil automatisk blive tilføjet i BOLIG+ toolkittets Summary-ark, når Be06-resultaterne kopieres over i BOLIG+ toolkittet.

Brugsmønstre

I Be06 antages boliger at have en brugstid på 24 timer pr. døgn hele året (168 timer pr. uge). Til brug i eventuelle eksterne beregninger eller simuleringer, er der defineret et brugsmønster i BOLIG+ toolkittet. Dette gælder for elforbrug over døgnet og tappemønster for varmt vand (faneblad UserPattern).

Klimadata

De klimatiske betingelser er de standardbetingelser, som bruges med denne type beregninger i Danmark. På fanebladet MonthlyClimate findes det gennemsnitlige klima på månedsbasis. Timeværdier for udeklimaet findes på fanebladet DRY. Begge datasæt findes i BOLIG+ toolkittet.

Månedlige værdier benyttes i Be06. 

Timeværdier kan benyttes i forbindelse med dynamiske simuleringer af specielle energisystemer, som ikke kan behandles i Be06.

Ventilation

Ventilation er et punkt, hvor BOLIG+ afviger fra reglerne I Bygningsreglementet. I BOLIG+ er det tilladt at benytte behovsstyret ventilation under forudsætning af, at det ikke påvirker kvaliteten af indeklimaet eller fugtforholdene i negativ retning. Det skal således påvises, at kvaliteten af indeklimaet og fugtforholdene er af en tilstrækkelig kvalitet, og at der ikke opstår sundhedsmæssig risiko, eller at der opstår uønskede lugte eller skimmelvækst. 

Behovsstyret ventilation vil ofte kræve en zoneinddeling af boligen for at sikre den størst mulige effektivitet og har dermed indflydelse på udformningen af ventilationssystemet. Hybrid ventilation kan beregnes med Be06 på samme måde som behovsstyret ventilation ved at skønne et gennemsnitligt luftskifte med tilhørende SEL værdi.

Hvis der afviges fra Bygningsreglementets krav, skal kvaliteten af indeklimaet inklusiv fugtforholdene verificeret på tilfredsstillende måde.

Dokumentation:

Projektforslagene skal indeholde principdiagrammer og reguleringsstrategier, antagelser omkring fugtbelastninger (tidspunkt, belastning og aktivitet) samt relativ luftfugtighed, grundventilationsrate og ventilationsrate, når anlægget styres efter behovet. Yderligere dokumentation for den tilførte luftmængde og gennemsnitlige SEL værdi skal vedlægges, hvis behovsstyret ventilation benyttes. Det skal samlet set være muligt for dommerpanelet at bedømme, om det er muligt at opnå den skønnede energibesparelse uden at reducere kvaliteten af indeklimaet. 

Note: 

Brug af behovsstyret ventilation i den aktuelle bygning kræver en dispensation fra den lokale byggemyndighed.

Lufttæthed

Minimumskravet i bygningsreglementet er, at en ny bygning ikke må have et ukontrolleret luftskifte over 1,5 liter pr. m² opvarmet areal ved en trykdifferens på 50 Pascal.

Dette krav er strammet til 1,0 hhv. 0,5 liter pr. sek. pr. m2 i kravene til lavenergibygninger klasse 2015 og bygningsklasse 2020 jf. Bygningsreglement 2010.

Dokumentation:

Projektet skal dokumentere, hvordan lufttætheden i bygningen forventes etableret.

Note: 

I den færdige bygning vil der blive gennemført en trykprøvning (blower-door test) for at bevise lufttætheden. Både over- og undertryk vil blive testet. Kravet om lufttæthed skal kunne overholdes for gennemsnittet af de to test.

Hvis bygningen ikke imødekommer tæthedskravet, skal den udførende gennemføre foranstaltninger, der kan etablere den krævede tæthed, som vil blive testet i ved ny trykprøvning. Alle trykprøvninger gennemføres for den udførendes regning. 

Varmt brugsvand

Varmt brugsvand er inkluderet i bygningens totale energiforbrug, I BOLIG+ anvendes 40 liter pr. dag pr. person. Dette forbrug skal konverteres til liter/m² pr. år, inden det benyttes i Be06 beregningen. 

NB! I Aalborgprojektet blev der regnet med, at der skulle placeres 60 lejligheder med hver 3 personer = 180 personer, hvilket med et bruttoetageareal på 7.000 m2 giver 375 liter/m2 som skal indsættes i Be06.

Detaljeret information om vandforbruget, hvis andre beregningsprogrammer end Be06 benyttes, findes på fanebladet UserPattern i BOLIG+ toolkittet.

Følgende temperaturer for det varme brugsvand skal her benyttes:
- Tvarm = 55 ºC
- Tkold = 10 ºC

Tappeprofil til brug i forbindelse med detaljeret beregning af fx solvarmeanlæg findes i BOLIG+ toolkittet under fanebladet UserPattern.

Tekniske installationer

Energiforbrug i tekniske installationer kan beregnes i Be06, der kan håndtere de fleste tekniske installationer: ventilation, opvarmning, køling, termiske solfangere og solceller. 

I nogle tilfælde kan det dog blive nødvendigt at gennemføre to beregninger med Be06 for at eftervise energineutraliteten, fx hvis der benyttes forskellige værdier for sommer- og vintersituationen. Forskellige dag- og natsituationer kan ofte beregnes ved at benytte en tidsvægtet gennemsnitsværdi.

Når der gennemføres to beregninger til eftervisning af energineutraliteten, en for sommerperioden og en for vinterperioden, skal resultaterne for begge beregninger kopieres til BOLIG+ toolkittet i fanebladene Winter og Summer, og det skal angives, hvor lang vinterperioden er i fanebladet Summary. Inddata fra de to Be06-beregninger indsættes i henholdsvis WinterDoc og SummerDoc.

Når det kun er nødvendig med én simulering med Be06 indsættes der kun Be06-resultater i Winter og inddata i WinterDoc. I fanebladet Summary sættes vinterperioden til hele året.

I de tilfælde hvor Be06 ikke han beregne den aktuelle tekniske installation, kan andre passende, anerkendte værktøjer benyttes. Dokumentation for programmet og beregningerne skal vedlægges projektforslaget. 

Nødvendige vejrdata for denne type beregninger findes i BOLIG+ toolkittet i fanebladene DRY (timeværdier) eller MonthlyClimate (månedsværdier). 

Den beregnede månedlige energibesparelse eller energiproduktion skal indtastes i BOLIG+ toolkittet på fanebladet SupplHeat eller SupplElectricity.

En del tekniske energiforbrug indgår ikke i Be06, men skal alligevel medregnes i BOLIG+. Dette forbrug skal derfor manuelt tilføjes i BOLIG+ tool-kittet. Det gælder fx. energiforbrug til elevatorer, elektriske brandspjæld, energimålere m.fl.

Dokumentation:

I de tilfælde hvor der er benyttet to beregninger med Be06 til beregning af en BOLIG+ bygning, skal begge beregninger som XML-filer vedlægges projektforslaget sammen med en beskrivelse af hvordan resultaterne er brugt. Benyttes der andre programmer skal dokumentation for de benyttede programmer og hvordan energibesparelserne i forhold til Be06 er beregnet vedlægges besvarelsen. 

Termisk solvarme – Bygningen

Brug og produktion af termisk solenergi kan dokumenteres på to måder: 

 1. Et specifikt solvarmeanlæg til varmt brugsvand, rumvarme eller en kombination kan beregnes i Be06. Dette vil automatisk blive en del af data i Summary fanebladet i BOLIG+ toolkittet, når data indsættes i Winter (og evt. i Summer). Be06 kan kun benyttes, hvis det samlede solfangerfelt har samme orientering og hældning.
 2. Alment anerkendte programmer, fx Polysun kan bruges til beregning af andre solvarmesystemer, der ikke kan beregnes i Be06. Vejrdata til disse beregninger findes i BOLIG+ toolkittet (faneblad DRY eller MonthlyClimate). De beregnede månedlige ydelser indsættes i BOLIG+ toolkittet på fanebladet SupplHeat..

Dokumentation:

Hvis mulighed 2 benyttes, skal der vedlægges dokumentation for det benyttede program, og beregningerne, inklusiv inddata.

Termisk solvarme – Bebyggelsen

Solfangere, der forsyner de individuelle bygninger er inkluderet i ovenstående. Solfangere der forsyner bebyggelsens fælles faciliteter eller er en del af det fælles varmesystem, kan beregnes ved at benytte anerkendte programmer, fx Polysun.

Vejrdata til disse beregninger findes i BOLIG+ toolkittet (faneblad DRY eller MonthlyClimate). 

De beregnede månedlige ydelser indsættes i BOLIG+ toolkittet på fanebladet SupplHeat.

Dokumentation:

Dokumentation af det benyttede program samt beregningerne, inklusiv inddata, skal vedlægges projektet.

Solceller - Bygningen

Produktion af elektricitet fra solceller kan beregnes på to forskellige måder:

 1. Specifikke solcellesystemer kan beregnes ved brug af Be06 og kopieres ind  i BOLIG+ toolkittet i fanebladet Winter (og evt. i Summer)..

  Be06 kan kun anvendes direkte til at vise energineutralitet, hvis al energiforbrug i bygningen er elektricitet – hvis varmen fx produceres ved hjælp af en varmepumpe. Hvis varmen stammer fra en anden energiform (fx fjernvarme, gas og olie) vil Be06 antage, at elproduktionen til dækning af dette er overløbs-el, som ikke vises direkte i Be06 – i henhold til de gældende afregningsregler for solcellestrøm. Men når resultaterne kopieres over i BOLIG+ toolkittet, vil den el, der produceres ud over bygningens elforbrug fremkomme i skemaerne i fanebladet Summary. Man kan så prøve sig frem for at fastlægge hvor stort solcelleareal, der er nødvendig for at gøre bygningen energineutral.

  Ved solcellefelter med forskellige orienteringer og hældninger, kan hver orientering/hældning/areal indtastes i Be06, og elproduktionen, som dette giver anledning til måned for måned, kan noteres og indføres i BOLIG+ toolkittet under fanebladet SupplElectricity. Elproduktionen måned for måned kan findes i den detaljerede resultatudskrift (REC i værktøjsbjælken) under Solceller – Samlet ydelse. Tallene skal ikke ganges med 2,5, før de sættes ind under SupplElectricity, da dette gøres hvor nødvendigt i Toolkittet.

 2. Passende, anerkendte programmer, fx PvSyst kan benyttes til beregning af ydelsen fra solcellesystemer, der ikke kan beregnes med Be06. Vejrdata til disse beregninger findes i BOLIG+ toolkittet (faneblad DRY eller MonthlyClimate). De beregnede månedlige ydelser (uden at gange med 2,5) indsættes i BOLIG+ toolkittet i fanebladet SupplElectricity.

Dokumentation:

Hvis mulighed 2 benyttes skal dokumentation af programmet samt beregningsresultaterne og alle inddata vedlægges projektet.

Solceller - Bebyggelsen

Solcelleanlæg der forsyner den enkelte bygning er dækket af ovenstående. Solceller, som forsyner fællesanlæg eller er del af bebyggelsens fælles forsyningssystem, kan beregnes ved brug af anerkendte programmer, fx PvSyst. 

Vejrdata til disse beregninger findes i BOLIG+ toolkittet (faneblad DRY eller MonthlyClimate). 

Den beregnede månedlige ydelse (ikke ganget med en faktor 2,5) indsættes i BOLIG+ toolkittet i fanebladet SupplElectricity.

Dokumentation:

Dokumentation for det benyttede program, resultater og inddata skal vedlægges besvarelsen. 

Brændselsceller og vindmøller

Det er ikke muligt med Be06 at regne på brændselsceller eller vindmøller (på matriklen). Elproduktion og for brændselsceller også bruttoenergiforbrug kan beregnes med anerkendte beregningsværktøjer. El- og varmeproduktionen skal indføres måned for måned i BOLIG+ toolkittet under fanebladene SupplElectricity og SupplHeat.

Dokumentation:

Dokumentation for det benyttede program, resultater og inddata skal vedlægges besvarelsen.

Fælles energiforbrug (ikke inkluderet i beregningen af interne belastninger)

Bebyggelsens fælles energiforbrug kan omfatte: 

 • El-forbrug til belysning mv. på friarealer. Disse ganges ikke med 2,5 og indtastes i BOLIG+ toolkit under fanebladet SupplElectricity. NB! I Aalborgprojektet er belysning på friarealer ikke en del af konkurrencen, men bestemt udefra. Derfor skal kun el til udebelysning monteret på bygningen medtages ved beregning af energineutralitet.

 • Varmeforbrug til opvarmning af fællesrum ikke medtaget i Be06-beregningerne. Opvarmningsbehovet inkl. effektivitet indtastes i fanebladet SupplHeat.

Eventuelle fælleshuse kan beregnes som en individuel bygning med Be06.

Ved beregning af elforbrug i fælles vaskerier kan el-forbruget i boliger evt. reduceres med forbruget til egen vaskemaskine.

Hvis der benyttes regnvand til forskellige formål i en BOLIG+ bolig/bebyggelse, skal alt elforbrug som medgår til vandrensning, pumper, osv., indgå som en del af energineutraliteten. Dette skal beregnes særskilt og indsættes i BOLIG+ toolkittet (faneblad SupplElectricity).

Lukkede udestuer og uopvarmede arealer i tilknytning til bygninger

Lukkede udestuer og uopvarmede rum kan ofte beregnes med Be06. Hvis ikke Be06 kan regne på den valgte udformning, kan et egnet, og anerkendt værktøj i stedet anvendes.

Dokumentation

Be06 beregningerne eller dokumentation for andet anvendt program og de tilhørende beregninger skal vedlægges. 

Aktive solvægge og luftsolvarme

Aktive solvægge og luftsolvarme kan ikke beregnes med Be06. Andet egnet og anerkendt værktøj kan derfor anvendes. Den månedlige besparelse skal indtastes i BOLIG+ toolkittet under fanebladet SupplHeat..

Dokumentation

Dokumentation for det anvendte program og de tilhørende beregninger skal vedlægges.

Fleksible facader og komponenter 

Anvendelse af fleksible facadekomponenter (varmeisolerende skodder, sæson-isolering, fleksibel sol-afskærmning, eller temperatur zoning af boligen) kan være med til at sikre energineutraliteten.

Varmeisolerende skodder 

Brugstiden fastlægges på døgnbasis, og en gennemsnitlig udetemperaturvægtet U-værdi udregnes til brug i Be06. Der gennemføres to Be06-beregninger – en for vinter med isolerende skodder og en for sommer uden isolerende skodder. Resultaterne for de to beregninger kopieres til BOLIG+ toolkittet i fanebladene Winter og Summer, og det skal angives, hvor lang vinterperioden er i fanebladet Summary.

Betjening (manuel/automatisk) af den fleksible facadekomponent skal dokumenteres og sandsynliggøre at fleksibiliteten udnyttes som antaget.

Sæsonisolering 

Brugstiden fastlægges på sæsonbasis, og to gennemregninger foretages med Be06: bygningen med og uden sæsonisolering. Resultaterne for de to beregninger kopieres til BOLIG+ toolkittet i fanebladene Winter og Summer, og det skal angives, hvor lang vinterperioden er i fanebladet Summary.

Betjening (manuel/automatisk) af sæsonisoleringen skal dokumenteres og sandsynliggøre at fleksibiliteten udnyttes som antaget.

Bevægelig solafskærmning

Bevægelig solafskærmning i boliger regnes i Be06 standardmæssigt kun som værende i brug uden for fyringssæsonen, så der er her ikke brug for en sommer- og en vinterberegning.

Dokumentation:

Anvendelsestider over året, betjening (manuel/automatisk) af den fleksible facadekomponent. Tilhørende Be06 XML-filer med dokumentation af hvilke data, der stammer fra hvilke måneder i de to beregninger og de to modeller, vedlægges projektbeskrivelsen.

Zoneinddeling af bygningen

Zoneinddeling af bygningen kan beregnes på to måder med Be06:

1.Hvis zoneinddelingen af bygningen opnås ved, at temperaturen i nogle rum følger årets gang og er uden opvarmning og derfor kun kan anvendes, når vejret tillader det, beregnes indflydelsen af disse rum som beskrevet under ”Lukkede udestuer og uopvarmede arealer i tilknytning til bygninger” – se ovenfor.

2.Hvis zoneinddelingen af bygningen opnås ved, at nogle rum er uden opvarmning en del af året og er opvarmede i en anden del af året, kan der tages hensyn til dette ved at gennemføre to beregninger med Be06: en beregning uden opvarmning og en med opvarmning. Herefter udvælges de relevante måneder i fanebladet Summary fra de to beregningssæt, og de tilhørende Be06-beregningsresultater indtastes i BOLIG+ toolkittet i fanebladet Winter og Summer

Hvis et andet egnet og anerkendt værktøj anvendes til beregning af besparelsen ved zoneinddeling, skal de månedlige besparelser tastes ind i BOLIG+ toolkittet i fanebladet SupplHeat

Ved anvendelse af både isolerende skodder og zoneinddeling kan der ikke regnes med forskellig længde af vinterperioden i Be06-beregningerne. I stedet kan den ene vinterperiode vælges og angives i Summary og resultaterne indsættes i Winter og Summer, mens den ekstra besparelse eller ekstra forbrug som følge af den anden vinterperiode kan medregnes måned for måned ved indtastning i SupplHeat.

Dokumentation:

I tilfælde 1: begge Be06 XML-filer skal vedlægges sammen med en beskrivelse af hvilke rum, der er opvarmede, og hvordan resultaterne er anvendt.

Hvis et andet egnet og anerkendt program har været anvendt til at beregne besparelserne, skal der vedlægges dokumentation for det anvendte program og de tilhørende beregninger. 

Kim B. Wittchen / Søren Dyck-Madsen, august 2012