BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Fire forhold som skal adresseres i fremtidige differentierede BOLIG+ krav

Opstilles kravet om BOLIG+ standard inden lokalplanen udformes, bør der naturligvis tages hensyn til at sikre de bedst mulige forhold for overholdelse af BOLIG+ grundkravene i lokalplanen – uden at det dermed går ud over krav til arkitektur, lysindfald, byplansammenhæng m.v.

Skal der derimod indpasses et BOLIG+ byggeri i en eksisterende lokalplan, som det var tilfældet i Aalborg, så er der grund til en nøje vurdering af, hvordan BOLIG+ kravene kan opfyldes under ikke-optimale betingelser.

  •  Lokalplanmæssige forhold:

Den eksisterende lokalplan i Aalborg fastlagde krav til bygningens geografiske orientering og interne højdegrænser, så det nødvendige areal med fuldt solindfald til solceller ikke var tilstrækkeligt til solcelle dækning af det private el-forbrug i alle boligerne på trods af et meget lille energibehov til selve bygningens drift. 

  • Boligstørrelse:

BOLIG+ kravene til bygningens egenproduktion af vedvarende energi svarende til 1725 kWh pr bolig (etagebolig) er beregnet ud fra en standardbolig på 100 m2 med 3 beboere. Forbruget består af et grundforbrug, et personafhængigt forbrug og et relativt lille areal afhængigt forbrug. Hvis der i et byggeri opføres flere, men mindre boliger eller der i stedet f.eks. opføres ungdomsboliger, vil det medføre et øget privat el-forbrug pr. m2 boligareal og dermed betyde, at bygningen skal producere flere kWh til dækning af det øgede el - forbrug. Og denne ekstraproduktion kan det være vanskeligt at finde plads til på bestemte bygninger. Det fastlagte 1725 kWh pr. bolig kan omsættes til kWh/m2 ved at dividere med boligens etageareal. 

  • Omkringliggende bebyggelse:

Der kan være placeringer, hvor den omkringliggende bebyggelse er høj og placeret således, at der kastes markante skygger på BOLIG+ bygningen og det ikke er muligt at sikre denne en mere optimal placering inden for byggefeltet, vil muligheden for egenproduktion af vedvarende energi mindskes. Dette var dog ikke et problem for Aalborg byggeriet. 

  • Etageantallet:

Jo flere etager en bygning har, desto færre kvadratmeter overflade/tagflade vil der være til rådighed pr. boligenhed. Og da tagfladen er mest optimal for produktion af vedvarende energi, så vil høje bygninger have sværere ved at klare det grundlæggende BOLIG+ krav til energineutralitet end lave bygninger. Det må derfor overvejes at differentiere energikravene i BOLIG+ efter antal etager, f.eks. med en skillelinje på 4 etager uden mulighed for anden placering på byggefeltet. 

 

Søren Dyck-Madsen, oktober 2011