BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Måleprogrammet

Målesystem i BOLIG+ Søborg

Det ses ofte, at nye bygninger har et andet og ofte højere energiforbrug end beregnet i projekteringsfasen. Desuden er indeklimaet i bygningerne ofte ikke så godt som forventet.

At en bygning i brug har et højere energiforbrug end beregnet i projekteringsfasen, betyder ikke nødvendigvis, at bygningen er dårligere end forventet. Der findes mange grunde til, at bygninger ikke fungerer som beregnet i designfasen:

1) input-fejl i det anvendte beregningsprogram, eller at beregningsprogrammet ikke kan håndtere specifikke komponenter i bygningen korrekt
2) ændringer i design af bygningen og/eller konstruktioner samt installationer i løbet af konstruktionsfasen
3) anden anvendelse, behov herunder adfærd end antaget i beregningsprogrammet
4) anden anvendelse af bygningen, herunder brugernes adfærd, end antaget i beregningsprogrammet
5) for lidt fokus på indeklima både i projekterings- og konstruktionsfasen
6) fejl i samt dårlig indregulering og commissioning af konstruktioner og installationer

På grund af ovenstående er det typisk ikke muligt at vurdere, om en bygningen fungerer som forventet blot ved at sammenligne det i projekteringsfasen beregnede energiforbrug med det målte årlige energiforbrug under drift. Det er nødvendigt at justere inddata til beregningsprogrammet i forhold til de aktuelle forhold, som bygningen bliver udsat for. Hvordan, et beregningsprogram justeres til de aktuelle forhold, beskrives detaljeret i (Jensen, 2013 og 2015). Jensen, 2013 beskriver desuden, hvordan fejlfinding kan gennemføres for at bestemme, hvilke komponenter og/eller installationer der medfører et højere målt energiforbrug for bygningen også efter justering af beregningsprogrammet.

Ud over at en BOLIG+ bygning skal overholde kravene til Bygningsklasse 2020 uden indregning af produktion af el fra solceller, var der i BOLIG+ konkurrencen forsøgt taget højde for punkterne 3) og 5) ovenfor. Kravene til energineutralitet indeholder således mere realistiske krav til rumtemperaturen (22°C mod standardværdien i Be10 på 20°C), et mere realistisk varmtvandsforbrug (375 l/m² mod standardværdien i Be10 på 250 l/m²) samt et lavere varmetilskud fra elektriske apparater (1,75 kW mod 3,5 kW i Be10). Der var ligeledes stillet krav til fokus på indeklimaet – herunder straf ved overophedning samt krav om gode dagslysforhold.

Da BOLIG+ bygningen i Søborg er den første rigtige BOLIG+ bygning, er det vigtigt at få dokumenteret, om bygningen virkelig lever op til BOLIG+ dogmerne. Hvis bygningen mod forventning ikke lever op til en eller flere af BOLIG+ dogmerne, er det vigtigt at få undersøgt hvorfor, da denne viden er vigtig for ikke blot kommende BOLIG+ bygninger, men for al lavenergibyggeri.

ELFORSK blev derfor i 2013 ansøgt om midler til at dokumentere (specielt) energiforbruget i BOLIG+ Søborg. Projektet ”BOLIG+ - måling, evaluering og formidling” blev bevilget indeholdende et måleprogram på to år, da der det første år ofte sker justeringer af specielt installationerne.

Måleprogrammet er specielt designet til at dokumentere BOLIG+ dogmerne ’Energineutralitet’ og ’Godt og sundt indeklima’. Men da der som en del af projektet indgår en spørgeskemaundersøgelse samt interviews, vil dogmet ’Intelligent og brugervenlig’ også blive evalueret.

Måleprogrammet for BOLIG+ Søborg er kort beskrevet i det følgende.

Måleprogrammet

Da det er meget dyrt at lave detaljerede målinger i 10 lejligheder, består måleprogrammet dels af de målinger, der alligevel skal gennemføres i bygningen til afregningsformål, dels af ekstra målinger for at kunne dokumentere specielle områder – herunder indeklimaet i lejlighederne.

Målinger i lejlighederne

I lejlighederne måles følgende:

- lejlighedens samlede elforbrug
- elforbrug fra samtlige eludtag (zensehome systemet) – herunder til de decentrale ventilationsanlæg
- varmeforbrug til rumopvarmning inkl. fremløbs- og returtemperatur fra radiatorer og gulvvarme
- varmt- og koldtvandsforbrug
- kontakt på altandøren til registrering af åben dør. Altanen er inddækket på grund af støj fra Søborg Hovedgade, så det kan være fristende at lade altandøren stå åben længere end det er energi- og indeklimamæssigt optimalt
- temperatur, fugt og CO2 i stuen og et værelse

37 Varmemaaler

Varmemåler samt koldt- og varmtvandsmåler i teknikskabet i en af lejlighederne.

 

Målinger i bygnings teknikrum

I bygningens teknikrum måles følgende:

- fjernvarme til bygningen samt fremløbs- og returtemperatur
- fjernvarme til brugsvandstanken samt fremløbs- og returtemperatur
- varme genvundet på det grå spildevand samt fremløbs- og returtemperatur
- elforbrug til elpatron i brugsvandstanken til forebyggelse af legionella
- evt. måling af el til og fra et batteri. Batteriet er endnu ikke installeret
- samlet købt og solgt el fra/til elnettet
- elforbrug til fællesbelysning
- el produceret fra bygningens solcelle-anlæg – målt fra de fire invertere
- temperaturen i toppen af brugsvandsbeholderen
- fremløbstemperaturen til radiatorsystemet
- udelufttemperatur

38 Varmegenving paa graa spildevand

Varmegenvinding på det grå spildevand.

 

Måling af vejrforhold

Udetemperaturen ved bygningen måles som nævnt ovenfor.

Andre vejrparametre vil blive hentet fra en nærliggende DMI Borgervejr station.

 

Referencer

Jensen, S.Ø. 2013. Guideline on Documenting the Performance of Built Low Energy Buildings. Teknologisk Institut. ISBN: 978-87-93250-00-0.

Jensen, S.Ø. 2015. Dokumentation af bygningers energiforbrug. Teknologisk Institut. ISBN: 978-87-93250-04-8.

Søren Østergaard Jensen, januar 2016