BOLIG+ er et ambitiøst initiativ med fokus på realisering af sunde, fleksible og energioptimerede boliger af høj arkitektonisk kvalitet.

På denne side kan du følge med i BOLIG+ processen og blive opdateret på projektets nyeste erfaringer.

Projektering i Aalborg

Efter konkurrencen var der et langt tilløb inden projekteringen af projektet i Aalborg kom i gang. Byggebranchen var ramt af finanskrisen, og boligsalget var nærmest gået i stå. Bygherreorganisationen blev udvidet, idet Realdania gik ind som bygherre på den seksetages længe mod nord, imens A. Enggaard A/S fortsat var bygherre på tårndelen i 10 etager mod syd. Samtidig var A. Enggaard totalentreprenør på hele projektet.

Inden projekteringen kunne gå i gang forestod en tilretning af projektet, hvor lejlighederne i tårndelen efter bygherrens ønske - blev gjort mindre. Lejlighedsantallet blev således øget fra 62 boliger til i alt 74 boliger.

Det projekt, der indgik i konkurrencen, var et rent husprojekt inklusiv en råhus-kælder. Det var rammebetingelserne, og det er selvfølgelig også i det lys, den meget skarpe konkurrencepris skal ses. Nu forestod planlægning og koordinering af en række projektelementer, som skulle tilføjes for at opnå et komplet projekt. En oplistning af væsentlige punkter i processen ser således ud:

 • Indretning af den høje kælder under boligerne med depoter, viceværtrum mv.
 • Krav til højtvandssikring og anlæg af havnepromenade skulle afklares med Aalborg Kommune, og ind i projektet.
 • Der skulle etableres P-kælder under haveanlægget. P-kælder blev indrettet med adgang direkte til tårnelevator, og konstruktioner dimensioneret under hensyn til bæring af haveanlæg og brandvej. Til- og frakørsels forhold inkl. trafikregulering blev forhandlet med Aalborg Kommune.
 • Haveanlægget inkl. støbte mure og ramper mod havnepromenaden skulle projekteres. Med til at komplicere den del af opgaven hører, at haveanlægget skulle være fælles med Fremtidens Plejehjem. Indretningen krævede dialogmøder med både Aalborg Kommune og rådgivergruppen på plejehjemsdelen.
 • Vejanlæg og torv med vejafslutning mod fjorden blev koteret og indrettes således, at den halve etage, som husets stueplan var hævet op fra gadeterræn, kunne optages med ramper integreret i torveanlægget. Også en øvelse som krævede tæt dialog med Aalborg Kommune.
 • Brandredningsforhold skulle løses, hvilket med de daværende brandredningsbestemmelser betød, at der skulle integreres en brandvej i havearealet oven på P-kælderen.
 • Ikke blot skulle brandvej etableres for BOLIG+ boligerne, også den kommende nabo – Fremtidens plejecenter – skulle kunne brandreddes fra det fælles haverum, hvilket var en kompleks koordineringsopgave med flere parter.
 • Enggaard A/S ønskede at ændre byggeteknikken til en mere gængs konstruktion i Danmark – dvs. en traditionel opbygning med bærende betonkonstruktion og facade i beton sandwichelementer. Projektets geometri var tænkt således, at dette var en mulighed, selvom det afstedkom nogle komplikationer i forhold til spændretninger på dækelementerne i tårndelen. En af konsekvenserne af ændringen var, at vi måtte vinke farvel til vinduer til loft. Samtidig mistede vi den ekstra gode lyd- og varmeisolering imellem boligerne, og fleksibiliteten blev lidt mindre.
 • Projekt for pælefundering blev afklaret og pæle dimensioneret.
 • Muligheder for geotermi blev undersøgt – teknisk, i forhold til undergrund, myndigheder og økonomisk.
 • I dialog med arkitekt udfører energiingeniør løbende ajourføring af energimæssig status med BOLIG+ toolkit ved ændringer i lejlighedsantal, konstruktioner mv.
 • Som en del af den integrerede designproces udfører energiingeniør vurdering af termisk indeklima i udvalgte rum ved hjælp af simuleringsprogrammet, Bsim.

Det var en spændende proces med masser af udfordringer og stort engagement i TEAM+ på at finde de bedste løsninger - herunder også en kvalitetssikring af de tekniske anlæg gennem afsøgning af alternative løsningsmuligheder. Tilbage stod det store spørgsmål: Hvad med økonomien? Var der en mistelten, der ikke var taget i ed?

Lars Kvist, januar 2016